Smluvní přepravní podmínky osobní lodní dopravy společnosti AURIKUD s.r.o. na Dalešické přehradě

Platné od 1.1.2017

 

Ve smyslu ustanovení zákona 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 35 a dle §2550 a násl. občanského zákoníku vydává společnost AURIKUD s.r.o. (dále jen dopravce) tyto Smluvní přepravní podmínky pro přepravu osob.

 1. Mezi dopravcem a cestujícím vzniká právní vztah uzavřením smlouvy o přepravě osob (přepravní smlouvy). Tyto přepravní podmínky jsou součástí takto uzavřené přepravní smlouvy. Cestující k nim přistupuje uzavřením přepravní smlouvy. K uzavření přepravní smlouvy dochází jestliže:

  1. Cestující, který není držitelem jízdního dokladu nastoupí na plavidlo a bezprostředně po nástupu zaplatí jízdné.

  2. Cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu (jízdenky) zakoupeného předem tím, že nastoupí na plavidlo.

  3. Cestující využije svého práva k přepravě na základě uzavřené přepravní smlouvy o hromadné přepravě nebo pronájmu plavidla.

 2. Na základě uzavřené přepravní smlouvy se dopravce zavazuje řádně přepravit cestující ze stanice nástupní do stanice cílové.

 3. Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek pro plavbu. Jsou povinny uposlechnout pokyny člena posádky, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby.

 4. Osoby, které porušují Smluvní přepravní podmínky pro plavbu mohou být na základě rozhodnutí kapitána lodě vyloučeny z přepravy. V tomto případě jsou povinny na nejbližší zastávce loď opustit, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného.

 5. Právo na přepravu má cestující s platným lodním lístkem, a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán.

 6. Po dobu pobytu v lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platný lodní lístek. Na výzvu člena posádky lodi je povinen jej předložit ke kontrole. Cestující bez platného lodního lístku je povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výši pětinásobku plného lodního lístku z výchozí zastávky lodního spoje do zastávky, ve které cestující vystupuje.

 7. Nastoupenou plavbu nelze přerušit. V případě, že cestující vystoupí v bližší zastávce než do které má zakoupen lodní lístek nemá nárok na vrácení rozdílu v ceně lodních lístků

 8. Cestující jsou povinni zakoupit si lodní lístek při vstupu do lodi nebo je povinen po nástupu na loď vyčkat na příchod člena posádky a lodní lístek neprodleně zakoupit. Ceník lodních lístků je vyvěšen na všech zastávkách a na lodi a na www.dalesickaprehrada.cz. Cestující bez platného lodního lístku je povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu, viz bod 6..

 9. Neprokáže-li se cestující platným lodním lístkem z příčin na své straně a neuhradí-li sankci stanovenou tímto předpisem v hotovosti, je povinen prokázat hodnověrným a nezaměnitelným způsobem své osobní údaje potřebné pro vymáhání sankce (jméno, příjmení, datum narození a místo narození, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, a adresa pro doručování). Cestující je povinen setrvat na místě po celou dobu projednávání jeho plavby bez platného plavebního lístku případně po celou dobu projednávání ostatního porušení Smluvních přepravních podmínek osobní lodní dopravy.

 10. Pokud cestující v rozporu se Smluvními přepravními podmínkami osobní lodní dopravy společnosti AURIKUD s.r.o. na Dalešické přehradě odmítne zaplatit za lodní lístek a sankci za nezaplacení lodního lístku přizve člen posádky na palubu lodě příslušníka POLICIE ČR k zajištění práv dopravce. V případě zdržení lodi oproti plavebnímu řádu může v tomto případě požadovat dopravce po takovém cestujícím náhradu veškeré škody za neuskutečněné plavby.

 11. Přeprava zavazadel, jízdních kol, psů a ostatních zvířat je možná podle okamžitých provozních podmínek. Je zakázáno vnášet na loď látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Ostatní zvířata je možné přepravovat se souhlasem člena posádky, a to pouze v uzavřené schránce s nepropustným dnem. Přepravované kolo musí být odstrojené, tedy zbaveno všech dalších zavazadel a případých odnímatelných součástí (tachometr, hustilka atd.) či všeho, co není standartní součástí kola. Zavazadlo o hmotnosti nad 50kg je zakázáno přepravovat. Schválení přepravy zavazadel nad rozměry 40x40x20 cm, psů, kočárků a jízdních kol je v pravomoci kapitána lodi.

 12. Každý cestující je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zranění účastníků plavby. Pokud dojde ke zranění cestujících, jsou všichni účastníci plavby povinní poskytnout pomoc, vůdce plavidla zajistí potřebnou lékařskou péči a sepíše o události záznam. Cestující jsou povinni ohlásit každé zranění vůdci plavidla, i když se jeví jako málo závažné a dále jsou povinni spolupracovat s posádkou lodi dle potřeby a závažnosti svého zranění. Každý cestující je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní a potřebnou věcnou pomoc. Každý je povinen dodržovat předpisy k zajištění požární bezpečnosti, udržovat volné přístupy k hasicím prostředkům, únikovým cestám a únikovým východům. Při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události se cestující řídí pokyny vůdce plavidla a členů posádky.

 13. Cestující může být na palubu nevpuštěn nebo z přepravy vyloučen z důvodů:

  1. pokud je pod vlivem alkoholu, omamných či jiných psychotropních látek,

  2. otevírá během plavby dveře či branky na plavidle nebo zábranu proti vypadnutí,

  3. vyhazuje z plavidla předměty nebo je nechává vyčnívat z plavidla nebo se z něj vyklání či má vystrčenou jakoukoliv část těla,

  4. zdržuje se bezdůvodně v prostoru, který znemožňuje kapitánovi plavidla bezpečný výhled

  5. pohybuje se po plavidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech,

  6. vnáší na plavidlo nebalené, či nevhodně zabalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit nebo znečistit cestující nebo plavidlo; konzumuje potraviny a nápoje jiné než zakoupené na plavidle,

  7. brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na plavidlo,

  8. kouří tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje i na omamné a psychotropní látky)

  9. chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku, vyrušuje nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním,

  10. odkládá zavazadla a živá zvířata na sedadlo nebo na stolek

  11. stojí, klečí nebo leží na sedadle či na podlaze,

  12. znečišťuje nebo poškozuje ostatní cestující, vozidlo nebo zařízení vozidla, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,

  13. poškozuje plavidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,

  14. přepravuje se na plavidle v nedostatečném oděvu (např. pouze v plavkách, pouze ve spodním prádle, bez oblečení na horní části těla apod.)

 14. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny.

 15. Vstupovat do strojovny, na ochoz, střechu, příď a záď lodě je zakázáno!

 16. Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.

 17. Cestující je povinen při usazování respektovat pokyny člena posádky.

 18. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného a ceny místenky.

 19. Zastávky, mimo konečných, jsou na znamení. Cestující, který chce vystoupit, o tom musí včas uvědomit posádku lodi, tak aby bylo možné loď bezpečně zastavit. Cestující, který chce nastoupit, dává kapitánovi připlouvající lodě včas znamení máváním ruky ze schodiště zastávky. Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem k nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po přistání lodi, přičemž nastupující cestující musí dát přednost vystupujícím cestujícím z lodě. Vstup na přístavní můstek před přistáním nebo během přistávacího manévru lodě je přísně zakázán!

 20. Zpoždění nebo nekonání se pravidelné plavby není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného pokud plavbu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce.

 21. Dopravce si vyhrazuje právo na změnu plavebního řádu pravidelné linkové dopravy v důsledku nepříznivých vodních stavů či povětrnostních podmínek. Při náhlém zhoršení počasí, při vydání zákazu plavby správním orgánem či při jiném zásahu vyšší moci je dopravce oprávněn zrušit objednané plavby, odstoupit od uzavřených smluv, zastavit provoz pravidelné linkové dopravy.

 22. Dopravce odpovídá cestujícímu pouze za škody, které vznikly cestujícímu na zdraví nebo majetku po dobu jeho pobytu na lodi z titulu nesprávného nebo nebezpečného stavu plavidla nebo jeho zařízení za něž dopravce odpovídá, nebo z titulu prokazatelného porušení předpisů zaměstnanci dopravce. Dopravce odpovídá do výše skutečné škody. Dopravce neodpovídá za škodu na zavazadlech a osobních svršcích cestujícího, za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk.

 

Tyto Smluvní přepravní podmínky pro plavbu jsou zveřejněny na lodi, v  IC Kramolín a na internetu

www.dalesickaprehrada.cz